CDG & CRA Photoshoot+

Chi V10+ “Horsepower & Firepower”